Proje Yönetimi Sözlüğü

Activity

An activity is an individual task needed for the completion of a project. It is the smallest discrete block of time and resources typically handled by PM software. It is a single task which needs to be done in a project. Multiple activities are related to each other by identifying their immediate predecessors. Solitary activities, which have no predecessors or successors, are allowed. Activities can also be called work packages, tasks, or deliverables.

Aktivite

Aktivite bir projenin tamamlanması için gerekli bireysel görevdir. Proje Yönetimi yazılımı tarafından ele alınan en küçük zaman ve kaynak bloklarıdır. Aktiviteler birbirleri ile öncülleri tanımlanarak ilişkilendirilirler. Aktiviteler iş paketleri, görevler ve teslimatlar olarak da adlandırılırlar.

Activity Duration

Activity duration specifies the length of time (hours, days, weeks, months) that it takes to complete an activity. This information is optional in the data entry of an activity. Work flow (predecessor relationships) can be defined before durations are assigned. Activities with zero durations are considered milestones (milestone value of 1 to 94) or hammocks (milestone value of 95 to 99).

Aktivite Süresi

Aktivite süresi, o aktiviteyi tamamlamak için gereken zamanın uzunluğunu (saat, gün, hafta, ay) belirtir. İş akışı (öncülleri belirlenerek ilişkilendirilmiş aktiviteler), aktivitelere süreler atanmadan tanımlanabilir. Süresi 0 (sıfır) olan aktiviteler kilometre taşı (değerleri 1-94) ya da hamak (değerleri 95-99) olarak adlandırılırlar.

Actual Dates

Actual dates are entered as the project progresses. These are the dates that activities really started and finished as opposed to planned or projected dates.

Gerçekleşen Tarihler

Gerçek tarihler, proje ilerlerken girilir. Bu tarihler, planlanan tarihlere gore aktivitelerin gerçekten başlayıp bittiği tarihlerdir.

Baseline Schedule

The baseline schedule is a fixed project schedule. It is the standard by which project performance is measured. The current schedule is copied into the baseline schedule which remains frozen until it is reset. Resetting the baseline is done when the scope of the project has been changed significantly. At that point, the original or current baseline becomes invalid and should not be compared with the current schedule.

Temel Proje Zaman Çizelgesi

Temel çizelge sabit proje zaman çizelgesidir. Proje performansının ölçüldüğü bir standardtır. Projenin kapsamında önemli bir değişiklik olursa temel çizelge yeniden oluşturulur.

Calendars

A project calendar lists time intervals in which activities or resources can or cannot be scheduled. A project usually has one default calendar for the normal work week (Monday through Friday), but may have other calendars as well. Each calendar can be customized with its own holidays and extra work days. Resources and activities can be attached to any of the calendars that are defined.

Takvimler

Proje takvimi içerisinde aktivitelerin veya kaynakların zaman programının yapılabildiği zaman aralıklarını listeler. Bir proje genel olarak normal çalışma haftasının (Pazartesi-Cuma) bulunduğu sabit bir takvime sahiptir, fakat başka takvimlere de sahip olabilir. Sadece bir kaynak için özel takvim oluşturulabilir, fazla mesai uygulanacak kaynaklar için ayrı bir takvim olabilir… Her bir takvim kendi tatillerini ve ekstra çalışma günlerini belirtecek şekilde değiştirilebilir. Kaynaklar ve aktiviteler tanımlanmış herhangi bir takvime bağlanabilirler.

Control

Control is the process of comparing actual performance with planned performance, analyzing the differences, and taking the appropriate corrective action.

Kontrol

Denetim, gerçekleşen performans ile planlanan performansı karşılaştırmak, farkları incelemek ve gerekli uygun düzeltici aksiyonları almaktır.

Critical Activity

A critical activity has zero or negative float. This activity has no allowance for work slippage. It must be finished on time or the whole project will fall behind schedule. (Non-critical activities have float or slack time and are not in the critical path. Super-critical activities have negative float.)

Kritik Aktivite

Sıfır veya negatir bolluğu (erken bitiş-erken başlama=0) olan aktivitelerdir. Bu aktivitelerin ötelenmesi projenin gecikmesine sebep olur.

Calculate Schedule

The Critical Path Method (Calculate Schedule) is a modeling process that defines all the project’s critical activities which must be completed on time. The Calc tool bar button on the Gantt and PERT (found in most GUI-based PM software) windows calculates the start and finish dates of activities in the project in two passes. The first pass calculates early start and finish dates from the earliest start date forward. The second pass calculates the late start and finish activities from the latest finish date backwards. The difference between the pairs of start and finish dates for each task is the float or slack time for the task (see FLOAT). Slack is the amount of time a task can be delayed without delaying the project completion date. A great advantage of this method is the fine-tuning that can be done to accelerate the project. Shorten various critical path activities, then check the schedule to see how it is affected by the changes. By experimenting in this manner, the optimal project schedule can be determined.

Zaman Programını Hesapla

CPM (critical path method) – kritik yol metodu projenin bütün kritik aktivitelerinin zamanında tamamlanmasını tanımlayan bir modelleme sürecidir. Projedeki aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihleri iki geçişte hesaplanır. İlk geçişte erken başlama ve erken bitiş tarihleri hesaplanır (ileri doğru-forward pass). İkinci geçiş, aktivitelerin geç başlama ve geç bitiş tarihlerini hesaplar (geri doğru-backward pass). Her bir aktivitenin bitiş ve başlangıç tarihleri arasındaki fark o aktivitenin bolluğunu gösterir. Örnek olarak +2 bolluğu olan bir aktivite, belirlenen tarihten 2 gün sonra başlayabilir ve bu projenin bitiş tarihini geciktirmez. Kritik Aktivite’de açıklandığı gibi bitiş ve başlangıç tarihleri arasındaki farkı 0 olan aktiviteler kritik aktivitelerdir. Bu aktivitelerde oluşacak bir gecikme projenin bitiş tarihini etkiler.

Critical Path

There may be several paths within one project. The critical path is the path (sequence) of activities which represent the longest total time required to complete the project. A delay in any activity in the critical path causes a delay in the completion of the project. There may be more than one critical path depending on durations and work flow logic.

Kritik Yol

Bir projede birden fazla kritik yol olabilir. Kritik yol, projenin tamamlanması için gereken en uzun yolu gösteren aktivitelerin yoludur. Kritik yol üzerindeki herhangi bir aktivitede oluşacak gecikme projenin tamamlanmasını geciktirir. Sürelere ve iş akış mantığına bağlı olarak birden fazla kritik yol olabilir.

Duration

Duration is the length of time needed to complete an activity. The time length can be determined by user input or resource usage. Activities with no duration are called Milestones which act as markers (see MILESTONES). Estimating durations for future activities is very difficult. It is recommended that the largest duration possible be used to account for possible delays.

Süre

Bir aktiviteyi tamamlamak için gereken zamanın uzunluğuna sure denir. Zaman uzunluğu, kullanıcı girdisiyle veya kaynak kullanımı ile belirlenir. Süresi olmayan veya süresi 0 (sıfır) olan aktivitelere kilometer taşı denir. Gelecekteki aktivitelerin süresini tahmin etmek çok zordur. Olası gecikmeleri hesaba katarak en geniş sürelerin kullanılması tavsiye edilmektedir.

Early Finish

The Early Finish date is defined as the earliest calculated date on which an activity can end. It is based on the activity’s Early Start which depends on the finish of predecessor activities and the activity’s duration. (See EARLY START)

Erken Bitiş

Bir aktivitenin en erken hesaplanan sonlanacağı tarih, “erken bitiş” olarak tanımlanır Aktivitenin erken başlangıcını esas alır ki o da öncül aktivitesinin bitişi ve aktivite süresine dayanır. (Erken Başlangıç’a bakın…)

Early Start

The Early Start date is defined as the earliest calculated date on which an activity can begin. It is dependent on when all predecessor activities finish.

Erken Başlangıç

Bir aktivitenin en erken hesaplanan başlayabileceği tarih, “erken başlangıç” olarak tanımlanır. Bütün öncül aktivitelerin bitmesine bağlıdır.

Finishing Activity

A finishing activity is the last activity that must be completed before a project can be considered finished. This activity is not a predecessor to any other activity — it has no successors.

Bitiş Aktivitesi

Proje tamamlandı demeden önce tamamlanacak en son aktivite. Bu aktivite herhangi bir başka aktiviteye öncül değildir ve ardılı yoktur.

Float

Float is the amount of time that an activity can slip past its duration without delaying the rest of the project. The calculation depends on the float type. See POSITIVE FLOAT, and NEGATIVE FLOAT. All float is calculated when a project has its schedule computed.

Bolluk

Bolluk, projenin geri kalanını etkilemeden bir aktivitenin başlangıç süresinin ötelenebileceği zaman miktarıdır… Hesaplama bolluk tipine bağlıdır.

Free Float

Free float is the excess time available before the start of the following activity, assuming that both activities start on their early start date. Free float is calculated in the following way: FREE FLOAT = EARLIEST START OF FOLLOWING ACTIVITY – EARLIEST START OF PRESENT ACTIVITY – DURATION OF PRESENT ACTIVITY On the activity’s calendar, free float is the length of time from the end of the activity to the earliest Early Start date from among all of its successors. If the activity has no successors, the project finish date is used. Since free float is meaningless for hammocks, it is set to zero. For the common case where all lags are finish-to-start lags of zero, the free float represents the number of work days that an activity can be delayed before it affects any other activity in the project.

Example: The current activity has an Early Start of March 1st and a duration of 3 days. The succeeding activity has an Early Start of March 7th. Assuming everyday is a work day, then: FREE FLOAT = March 7 – March 1 – 3 days = 6 days – 3 days = 3 days Free float can be thought of as the amount of time an activity can expand without affecting the following activity. If the current activity takes longer to complete than its projected duration and free float combined, the following activity will be unable to begin by its earliest start date.

Serbest Bolluk

Kendisinden sonra gelen (ardıl) aktivitenin bitiş tarihini etkilemeyen, o aktivitenin ötelenebilecek başlangıç zaman miktarıdır. Serbest Bolluk hesaplamak için,
Serbest Bolluk = Ardıl Aktivitenin Erken Başlangıç Tarihi – O aktivitenin Erken Başlangıç Tarihi – O Aktivitenin Süresi

Gantt Chart

A Gantt chart is a graphic display of activity durations. It is also referred to as a bar chart. Activities are listed with other tabular information on the left side with time intervals over the bars. Activity durations are shown in the form of horizontal bars.

Gantt Şeması

Gantt şeması aktivite sürelerinin grafik gösterimidir. Aynı zamanda çubuk grafik olarak da adlandırılır.

Hammocks

A hammock groups activities, milestones, or other hammocks together for reporting. A hammock’s milestone number ranges from 95 to 99. This allows for five levels of summation. For example, two hammocks at the 95 level can be combined in a 96 level hammock. Any number of hammocks are allowed within the five levels for a project. Most PM software calculates the duration of a hammock from the early and late dates of the activities to which it is linked.

Hamak

Bir hamak, aktiviteleri, kilometre taşlarını veya diğer hamakları raporlamak üzere gruplar. Bir hamak’ın kilometre taşı sayıları 95 ile 99 arasındadır. Bu da 5 seviye toparlamaya izin verir. Örneğin 95 seviyesindeki iki hamak, 96 seviyesinde bir hamak’a birleştirilebilir.

Histogram

A histogram is a graphic display of resource usage over a period of time. It allows the detection of overused or underused resources. The resource usage is displayed in colored vertical bars.
The ideal level for a resource on the screen is indicated by another color (typically red). The vertical height is produced by the value specified in the maximum usage field of the Resource Label window. (The printed histogram uses a horizontal line to display the maximum usage set in the Resource Label window.) If the resource bar extends beyond the red area for any given day, resources need to be leveled (or spread out) for proper allocation. The resource histograms should be checked after resources are assigned to the project activities.

Histogram

Belirli bir zaman dilimi içerisinde kaynak kullanımının grafik olarak gösterilmesidir. Kaynak kullanımı dikey renkli çubuklar ile gösterilmektedir. Fazla ya da az kullanılan kaynakları bu grafik gösterim ile tesbit etmek mümkündür.

Lag

Lag is the time delay between the start or finish of an activity and the start or finish of its successor(s). See FINISH-TO-FINISH LAG, FINISH-TO-START LAG, and START-TO-START LAG.

Bekleme Süresi

Bir aktivitenin başlangıç veya bitişi ve onun ardıl aktivitelerinin başlangıç veya bitişi arasındaki zaman gecikmesidir. Örnek olarak bir binanın temeli atıldıktan sonra zemin kat çalışmalarının başlaması için 15 gün kuruması için beklemek gerekiyor. İşte bu 15 günlük sure “lag” olarak adlandırılır.

Late Finish

Late Finish dates are defined as the latest dates by which an activity can finish to avoid causing delays in the project..

Geç Bitiş

Bir projede gecikmelere neden olmadan bir aktivitenin en son tamamlanacağı tarihi tanımlar. Zaman program hesaplamada belirtildiği gibi geç bitiş tarihleri geriye doğru geçişler ile (backward pass) hesaplanmaktadır.

Late Start

Late Start dates are defined as the latest dates by which an activity can start to avoid causing delays in the project. Many PM software packages calculate late dates with a backward pass from the end of the project to the beginning.

Geç Başlangıç

Bir projede gecikmelere neden olmadan bir aktivitenin en geç başlayacağı tarihi tanımlar. Zaman program hesaplamada belirtildiği gibi geç bitiş tarihleri geriye doğru geçişler ile (backward pass) hesaplanmaktadır.

Milestones

A milestone is an activity with zero duration (usually marking the end of a period).

Kilometre Taşları

Sıfır süreli aktivitelere kilometre taşı adı verilir.. Genel olarak bir aşamanın/bir fazın tamamlandığını belirtir.

Negative Float

Negative float indicates activities must start before their predecessors finish in order to meet a Target Finish date. All float is calculated when a project has its schedule computed. Negative float occurs when the difference between the late dates and the early dates (start or finish) of an activity are negative. In this situation, the late dates are earlier than the early dates. This can happen when constraints (Activity Target dates or a Project Target Finish date) are added to a project.

Negatif Bolluk

Negatif bolluk, hedeflenen bitiş tarihini yakalamak için, aktivitelerin öncüllerinin bitişinden önce başlamaları gerektiğini gösterir. Negatif Bolluk, geç tarihler ile erken tarihler (başlangıç veya bitiş) arasındaki fark “negative (-)” çıktığında meydana gelir. Bu durum, bazı kısıtlar (hedeflenen aktivite tarihi ya da projenin bitiş süresi) projeye eklendiğinde oluşabilir.

Network Analysis

Network analysis is the process of identifying early and late start and finish dates for project activities. This is done with a forward and backward pass through the project.

Ağ Analizi

Ağ Analizi proje aktivitelerinin erken/geç – başlangıç/bitiş tarihlerini tanımlama sürecidir. Bu ileriye ve geriye doğru geçişler ile (forward and backward pass) ile yapılır.

Network Diagram

A network diagram is a graphic representation of activity sequence and relationships. Activity boxes are connected together with one-way arrows to indicate precedence. The first activity is placed on the left side of the diagram with the last activity on the right side.

Ağ Diyagramı

Ağ Diyagramı, aktivite sıralama ve diğer aktivite(ler) ile ilişkisinin grafik gösterimidir.Öncülleri göstermek üzere grafik gösterimde aktivite kutuları tek yönlü oklar (‘) ile birbirine bağlanır. İlk aktivite diyagramın en solunda, en son aktivite de diyagramın en sağında yer alır.

Parallel Activities

Parallel activities are two or more activities than can be done at the same time. This allows a project to be completed faster than if the activities were arranged serially in a straight line.

Paralel Aktiviteler

Paralel aktiviteler, aynı zamanda gerçekleşecek iki veya daha fazla aktivite demektir. Bu projenin, seri olarak sıralanmış aktivitelerden çok daha hızlı tamamlanmasına izin verir.

Path

A path is a series of connected activities. Refer to CRITICAL PATH METHOD for information on critical and non-critical paths.

Yol

Yol, birbirine bağlı aktiviteler serisidir. Kritik Yol Metodu’na bakabilirsiniz..

Positive Float

Positive float is defined as the amount of time that an activity’s start can be delayed without affecting the project completion date. An activity with positive float is not on the critical path and is called a non-critical activity. The difference between early and late dates (start or finish) determines the amount of float.

Pozitif Bolluk

Pozitif Bolluk, bir aktivitenin-projenin tamamlanma tarihini etkilemeden-başlangıcının geciktirilebileceği zaman miktarıdır. Pozitif bolluğu olan aktivite kritik yol üzerinde değildir ve krirtik olmayan aktivite olarak adlandırılır. Erken ve Geç tarihler (başlangıç veya bitiş) arasındaki fark bolluk miktarını belirler.

Predecessor

An activity that must be completed (or be partially completed) before a specified activity can begin is called a predecessor. The combination of all predecessors and successors (see SUCCESSOR) relationships among the project activities forms a network. This network can be analyzed to determine the critical path and other project scheduling implications.

Öncül

Belirli bir aktivite başlamadan önce tamamlanması gereken (ya da kısmı tamamlanan) bir aktivite, “öncül” olarak adlandırılır. Proje aktiviteleri arasındaki bütün Öncül ve Ardıl ilişkileri “Ağ” oluşturur.

Program Evaluation and Review Technique (PERT)

PERT is a project management technique for determining how much time a project needs before it is completed. Each activity is assigned a best, worst, and most probable completion time estimate. These estimates are used to determine the average completion time. The average times are used to figure the critical path and the standard deviation of completion times for the entire project.

Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT)

Bir proje tamamlanmadan önce ne kadar zamana ihtiyacı olduğunu belirleyen bir proje yöentimi tekniğidir. Her bir aktvitie için en iyi (EI), en kötü (EK) ve olası (O) tamamlanma zaman tahminleri saptanır. Bu tahminler ortalama tamamlanma zamanını (OTZ) bulmak için kullanılır.
OTZ = (EI + 4xO + EK)/6
Standard Sapma = (EK-EI)/6

Project

A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result.

Proje

Belirli bir başlangıç ve bitiş tarihi olan, eşssiz bir ürün, hizmet ya da sonuç üreten geçici bir çabadır.

Resource

A resource is anything that is assigned to an activity or needed to complete an activity. This may include equipment, people, buildings, etc.

Kaynak

Kaynak, bir aktivitenin tamamlanması için atanan herhangi bir şey. Bu kaynak bir cihaz, insan ya da malzeme olabilir…

Resource Leveling

Resource leveling provides the capability to adjust project schedules in order to minimize the peaks in daily resource usages. This is usually done when resources are over-allocated. Activities are moved within their available float to produce a new schedule.

Kaynak Dengeleme

Günlük kaynak kullanımındaki fazla tüketimin dengelenmesi için proje takvimini ayarlamayı sağlar. Genellikle kaynaklara fazla yükleme yapıldığında bu durum oluşur. O aktivitenin bolluğu varsa, bu durumda o kaynağı fazla yükten kurtarmak için aktivite ileri bir tarihe atanabilir, ilave bir kaynak aktiviteye atanabilir.

Scheduling

Scheduling is the process of determining when project activities will take place depending on defined durations and precedent activities.

Zaman Programlama

Zaman Programlama, sürelerine ve öncül aktivitelerine göre proje aktivitelerinin gerçekleşeceği zamanı belirleme sürecidir.

Sequence

Sequence is the order in which activities will occur with respect to one another. This establishes the priority and dependencies between activities. Successor and predecessor relationships are developed in a network format. This allows those involved in the project to visualize the work flow.

Sıralama

Sıralama, bir aktivitenin diğer bir aktiviteye göre gerçekleşme sırasıdır. Sıralama, aktiviteler arasındaki bağımlılıkları ve öncelikleri ortaya koyar.Ardıl ve Öncül ilişkiler ağ formatında geliştirilir. Bu da iş akışının kolayca görülmesini sağlar.

Starting Activity

A starting activity has no predecessors. It does not have to wait for any other activity to start.

Başlangıç Aktivitesi

Başlangıç aktivitesinin öncülü yoktur. Başlamak için beklemeşi gereken diğer bir aktivite yoktur.

Subproject

A subproject is a distinct group of activities that comprise their own project which in turn is a part of a larger project. Subprojects are summarized into a single activity to hide the detail.

Alt Proje

Büyük bir projenin bir parçası olarak kendi projelerini oluşturan ayrı aktivite grubudur. Ayrıntıları gizlemek üzere alt projeler tek bir aktivitede toplanabilir.

Successor

A successor is an activity whose start or finish depends on the start or finish of a predecessor activity. Refer to PREDECESSOR for related information.

Ardıl

Ardıl, başlangıç veya bitişi öncül aktivitenin başlangıç ya da bitişine bağlı olan aktivitedir. Öncül’e bakın…

Total Float

Total float is the excess time available for an activity to be expanded or delayed without affecting the rest of the project — assuming it begins at its earliest time. It is calculated using the following formula: TOTAL FLOAT = LATEST FINISH – EARLIEST START – DURATION

Toplam Bolluk

Projenin bitiş tarihini geciktirmeyecek şekilde bir aktivitenin başlangıç tarihinin geciktirilebileceği zaman miktarı.
Toplam Bolluk = Geç Bitiş – Erken Başlangıç – Süre

Work Breakdown Structure (WBS)

The WBS is a tool for defining the hierarchical breakdown of responsibilities and work in a project. It is developed by identifying the highest level of work in the project. These major categories are broken down into smaller components.

The subdivision continues until the lowest required level of detail is established. These end units of the WBS become the activities in a project. Once implemented, the WBS facilitates summary reporting at a variety of levels.

İş Ayrışım/Kırılım Yapısı

WBS, bir projedeki çalışmaların ve sorumlulukların hiyerarşik olarak ayrıntılandırılmasıdır. Bir projedeki en üst seviyedeki iş(ler)in tanımlanması ile geliştirilir. Bu majör iş kategorileri daha küçük parçalara bölünür. Kontrol edilebilir daha küçük parçalara bölme işlemi istenilen ayrıntıya ulaşana kadar devam ettirilir. Bu en alt seviyedeki birimlere “aktivite” denir.

Work Flow

Work flow is the relationship of the activities in a project from start to finish. Work flow takes into consideration all types of activity relationships.

İş Akışı

Bir projenin başlangıcından bitişine kadar olan aktivitelerin ilişkilerine iş akışı denir.

Work Load

Work load is the amount of work units assigned to a resource over a period of time.

İş Yükü

İş Yükü, belirli bir zaman diliminde bir kaynağa atanan iş birimlerinin miktarıdır.

Work Units

Work units is the measurement of resources. For example, people as a resource can be measured by the number of hours they work.

İş Birimleri

İş Birimleri, kaynaklarn ölçümüdür. Örnek olarak insanlar çalışma saatlerine ve çalışma günlerine gore ölçülebilir.

Zero Float

Zero float is a condition where there is no excess time between activities. An activity with zero float is considered a critical activity. If the duration of any critical activity is increased (the activity slips), the project finish date will slip.

Sıfır Bolluk

Aktiviteler arasında fazla zamanın olmadığı durumdur. Sıfır bolluğu olan aktivite kritik aktivitedir. Kritik aktivitelerin tamamlanma süreleri planlanandan daha uzun sürerse proje bitişi gecikir.
Geç Başlangıç – Erken Başlangıç = 0

Bu sözlük 2006 yılı Kasım ayında hazırlanmıştır.

Share